מדיניות פרטיות

  1. מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה אינה חובה אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את ביצוע השלמת הקניה.

  2. הלקוח מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

  3. החברה לא תעביר פרטים של משתמש כלשהוא לצד שלישי ללא הסכמת המשתמש מראש ובכתב,זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים באתר אלא אם כן : א.תידרש לעשות כן על ידי צו שיפוטי ב. במידה ותתמזג על ידי גוף אחר כל עוד יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. ג. במידה ויועלה חשד כי הלקוח בשימוש לצורך מעשה בילתי חוקי ו/או הפר את הוראות תקנון זה.ד.לצורך פעילות שיווקית של החברה ע”י קבלני משנה,לנרשמים לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

  4. החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים.

  5. מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ”ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה “דבר פרסומת”, על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. הינך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה בפניה לחברה או באמצעות מנגון ההסרה המצוין בכל הודעה.

  6. האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה cookies   או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל

  7. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה.

  8. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כל התקשורת שבין הלקוח לאתר הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר.

  9. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.